انقلاب اسلامی

روزنامه‌های ۵۷ تا ۶۰

هجدهم خرداد 1357

روزنامه اطلاعات: انعکاس وسیع بیانات شاهنشاه در جهان: تغییر رئیس سازمان امنیت با اعطای آزادی‌های وسیع‌تر ارتباط دارد هوشنگ نهاوندی: بررسی تأسیس جناح سوم شروع شد چگونگی تغییر تشکیلات و نظام آموزشی و پرورشی شاهنشاه: تمدن بزرگ بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی در اجتماع مسئولین سازمان زنان سراسر کشور گفتند: باید با سنت‌های دست و پا گیر درباره زنان مبارزه کرد ---------------------------------------------------------------- **************************************************** روزنامه کیهان: نظر خبرگزاریها درباره رئیس جدید سازمان امنیت / زندانیان سابق و خبرگزاریها رئیس جدید ساواک را اصلاح‌طلب و ضدشکنجه می‌دانند تغییر مهم در حزب / گروه اندیشمندان تشکیل جناح سوم را بررسی می‌کند دولت عراق خبر اعدام 21 کمونیست را تأئید کرد کارتر: هم برای مقابله با شوروی آماده‌ایم، هم برای همکاری ---------------------------------------------------------------- ****************************************************